Hướng dẫn các loại Đồ Thần Thánh (Ancient) Mu Online – mumoira.top


SET THẦN CỦA CHIẾN BINH (DARK KNIGHT)

1. Knight Leather Set

Set thần Knight Leather


Thuộc tính set thần Knight Leather khi trang bị từng món:

 • 2 Vật Phẩm : Gia tăng sức mạnh +10
 • 3 Vật Phẩm : Tăng sức tấn công tuyệt chiêu +10
 • 4 Vật Phẩm : Gia tăng nội lực tối đa +20
 • 5 Vật Phẩm : Tăng hồi phục nội lực +5
 • 6 Vật Phẩm : Gia tăng sức chống đỡ +20


Set thần Knight Leather khi trang bị đầy đủ tăng thêm:

 • Gia tăng nhanh nhẹn +10
 • Gia tăng độ chính xác của sức sát thương chí mạng 5%
 • Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa 5%
 • Gia tăng sức mạnh +25


Set thần Knight Leather bao gồm các vật phẩm:

 • Mũ Da (+5-10 Nội Lực)
 • Áo Da (+5-10 Nội Lực)
 • Quần Da (+5-10 Nội Lực)
 • Găng Da (+5-10 Nội Lực)
 • Giày Da (+5-10 Nội Lực)
 • Chùy Da (+5-10 Sức Mạnh)
 • Nhẫn Băng (+5-10 Nhanh Nhẹn)

2. Hyperion Bronze Set

Set thần Hyperion Bronze


Thuộc tính set thần Hyperion Bronze khi trang bị từng món:

 • 2 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +15


Set thần Hyperion Bronze khi trang bị đầy đủ tăng thêm:

 • Gia tăng nhanh nhẹn +15
 • Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +20
 • Gia tăng mana tối đa +30


Set thần Hyperion Bronze bao gồm các vật phẩm:

 • Áo Đồng (+5-10 Nội Lực)
 • Quần Đồng (+5-10 Nội Lực)
 • Giày Đồng (+5-10 Nội Lực)

3. Eplete Scale Set

Set thần Eplete Scale


Thuộc tính set thần Eplete Scale khi trang bị từng món:

 • 2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +15
 • 3 Vật Phẩm : Gia tăng khả năng tấn công +50
 • 4 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +5%


Set thần Eplete Scale khi trang bị đầy đủ tăng thêm:

 • Gia tăng lượng máu +50
 • Gia tăng nội lực +30
 • Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng 10%
 • Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +10


Set thần Eplete Scale bao gồm các vật phẩm:

 • Mũ Trâu Xanh (+5-10 Nội Lực)
 • Áo Trâu Xanh (+5-10 Nội Lực)
 • Quần Trâu Xanh (+5-10 Nội Lực)
 • Khiên Gia Huy (+5-10 Nội Lực)
 • Dây Chuyền Điện (+5-10 Năng Lượng)

4. Garuda Brass Set

Set thần Garuda Brass


Thuộc tính set thần Garuda Brass khi trang bị từng món:

 • 2 Vật Phẩm : Gia tăng nội lực tối đa +30
 • 3 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi 5%
 • 4 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +15


Set thần Garuda Brass khi trang bị đầy đủ tăng thêm:

 • Gia tăng lượng máu +50
 • Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +25
 • Sức sát thương phép thuật +15%


Set thần Garuda Brass bao gồm các vật phẩm:

 • Áo Thiên Kim (+5-10 Nội Lực)
 • Quần Thiên Kim (+5-10 Nội Lực)
 • Găng Thiên Kim (+5-10 Nội Lực)
 • Giày Thiên Kim (+5-10 Nội Lực)
 • Dây Chuyền Lửa (+5-10 Sức Mạnh)

5. Kantata Plate Set

Set thần Kantata Plate


Thuộc tính set thần Kantata Plate khi trang bị từng món:

 • 2 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +15
 • 3 Vật Phẩm : Gia tăng thể lực +30
 • 4 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +10%


Set thần Kantata Plate khi trang bị đầy đủ tăng thêm:

 • Gia tăng sức mạnh 15
 • Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +25
 • Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa 10%
 • Gia tăng tỉ lệ ra đòn có sức sát thương tối đa +20


Set thần Kantata Plate bao gồm các vật phẩm:

 • Áo Thiết Phiến (+5-10 Nội Lực)
 • Găng Thiết Phiến (+5-10 Nội Lực)
 • Giày Thiết Phiến (+5-10 Nội Lực)
 • Nhẫn Độc (+5-10 Nội Lực)
 • Nhẫn Gió (+5-10 Nhanh Nhẹn)

6. Hion Dragon Set

Set thần Hion Dragon


Thuộc tính set thần Hion Dragon khi trang bị từng món:

 • 2 Vật Phẩm : Gia tăng sức chống đỡ +25
 • 3 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi 10%


Set thần Hion Dragon khi trang bị đầy đủ tăng thêm:

 • Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +20
 • Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng 15%
 • Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa 15%
 • Gia tăng sức sát thương hoàn hảo +20


Set thần Hion Dragon bao gồm các vật phẩm:

 • Mũ Rồng Đỏ (+5-10 Nội Lực)
 • Găng Rồng Đỏ (+5-10 Nội Lực)
 • Giày Rồng Đỏ (+5-10 Nội Lực)
 • Kiếm Điện (+5-10 Sức Mạnh)

7. Vicious Dragon Set

Set thần Vicious Dragon


Thuộc tính set thần Vicious Dragon khi trang bị từng món:

 • 2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +15
 • 3 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương +15


Set thần Vicious Dragon khi trang bị đầy đủ tăng thêm:

 • Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%
 • Gia tăng lực tấn công tối thiểu +20
 • Gia tăng lực tấn công tối đa +30
 • Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%


Set thần Vicious Dragon bao gồm các vật phẩm:

 • Mũ Rồng Đỏ (+5-10 Nội Lực)
 • Áo Rồng Đỏ (+5-10 Nội Lực)
 • Quần Rồng Đỏ (+5-10 Nội Lực)
 • Nhẫn Đất (+5-10 Nội Lực)


SET THẦN CỦA PHÙ THỦY (DARK WIZARD)

1. Apollo Pad Set

Set thần Apollo Pad


Thuộc tính set thần Apollo Pad khi trang bị từng món:

 • 2 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +10
 • 3 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +5%
 • 4 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +10
 • 5 Vật Phẩm : Gia tăng mana tối đa +30
 • 6 Vật Phẩm : Gia tăng lượng máu +30


Set thần Apollo Pad khi trang bị đầy đủ tăng thêm:

 • Gia tăng nội lực tối đa +20
 • Gia tăng sức sát thương chí mạng +10
 • Gia tăng sức sát thương tối đa +10
 • Gia tăng năng lượng +30


Set thần Apollo Pad bao gồm các vật phẩm:

 • Mũ Vải Thô (+5-10 Nội Lực)
 • Áo Vải Thô (+5-10 Nội Lực)
 • Quần Vải Thô (+5-10 Nội Lực)
 • Găng Vải Thô (+5-10 Nội Lực)
 • Gậy Xương (+5-10 Sức Mạnh)
 • Dây Chuyền Băng (+5-10 Sức Mạnh)
 • Nhẫn Phép Thuật

2. Evis Bone Set

Set thần Evis Bone


Thuộc tính set thần Evis Bone khi trang bị từng món:

 • 2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +15
 • 3 Vật Phẩm : Gia tăng thể lực +20


Set thần Evis Bone khi trang bị đầy đủ tăng thêm:

 • Sức sát thương phép thuật +10%
 • Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +5%
 • Gia tăng khả năng tấn công +50
 • Gia tăng hồi phục nội lực +5


Set thần Evis Bone bao gồm các vật phẩm:

 • Áo Xương (+5-10 Nội Lực)
 • Quần Xương (+5-10 Nội Lực)
 • Giày Xương (+5-10 Nội Lực)
 • Dây Chuyền Gió

3. Hera Sphinx Set

Set thần Hera Sphinx


Thuộc tính set thần Hera Sphinx khi trang bị từng món:

 • 2 Vật Phẩm : Gia sức mạnh +15
 • 3 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +10%
 • 4 Vật Phẩm : Gia tăng sức phòng thủ của khiên 5%
 • 5 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +15


Set thần Hera Sphinx khi trang bị đầy đủ tăng thêm:

 • Gia tăng khả năng tấn công +50
 • Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +10%
 • Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +10%
 • Gia tăng lượng máu +50
 • Gia tăng mana tối đa +50


Set thần Hera Sphinx bao gồm các vật phẩm:

 • Mũ Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)
 • Áo Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)
 • Quần Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)
 • Găng Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)
 • Giày Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)
 • Khiên Xương (+5-10 Nội Lực)

4. Anubis Legendary Set

Set thần Anubis Legendary


Thuộc tính set thần Anubis Legendary khi trang bị từng món:

 • 2 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%
 • 3 Vật Phẩm : Gia tăng mana tối đa +50


Set thần Anubis Legendary khi trang bị đầy đủ tăng thêm:

 • Sức sát thương phép thuật +10%
 • Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%
 • Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
 • Gia tăng sức sát thương chí mạng +20
 • Gia tăng sức sát thương tối đa +20


Set thần Anubis Legendary bao gồm các vật phẩm:

 • Mũ Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)
 • Áo Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)
 • Găng Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)
 • Nhẫn Lửa (+5-10 Năng Lượng)

5. Isis Legendary Set

Set thần Isis Legendary


Thuộc tính set thần Isis Legendary khi trang bị từng món:

 • 2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +10
 • 3 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%


Set thần Isis Legendary khi trang bị đầy đủ tăng thêm:

 • Gia tăng năng lượng +30
 • Sức sát thương phép thuật +10%
 • Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%


Set thần Isis Legendary bao gồm các vật phẩm:

 • Mũ Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)
 • Áo Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)
 • Quần Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)
 • Giày Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)


SET THẦN CỦA TIÊN NỮ (FAIRY ELF)

1. Ceto Vine Set

Set thần Ceto Vine


Thuộc tính set thần Ceto Vine khi trang bị từng món:

 • 2 Vật Phẩm : Gia tăng nhanh nhẹn +10
 • 3 Vật Phẩm : Gia tăng lượng máu +50
 • 4 Vật Phẩm : Gia tăng sức chống đỡ +20
 • 5 Vật Phẩm : Gia tăng sức phòng thủ của khiên +5%


Set thần Ceto Vine khi trang bị đầy đủ tăng thêm:

 • Gia tăng năng lượng +10
 • Gia tăng lượng máu +50
 • Gia tăng sức mạnh +20


Set thần Ceto Vine bao gồm các vật phẩm:

 • Mũ Trinh Nữ (+5-10 Nội Lực)
 • Quần Trinh Nữ (+5-10 Nội Lực)
 • Găng Trinh Nữ (+5-10 Nội Lực)
 • Giày Trinh Nữ (+5-10 Nội Lực)
 • Trường Kiếm (+5-10 Sức Mạnh)
 • Nhẫn Đất (+5-10 Sức Mạnh)

2. Gaia Silk Set

Set thần Gaia Silk


Thuộc tính set thần Gaia Silk khi trang bị từng món:

 • 2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +10
 • 3 Vật Phẩm : Gia tăng mana tối đa +25
 • 4 Vật Phẩm : Gia tăng sức mạnh +10


Set thần Gaia Silk khi trang bị đầy đủ tăng thêm:

 • Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +5%
 • Gia tăng nhanh nhẹn +30
 • Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +10%
 • Gia tăng tỉ lệ ra đòn có sức sát thương tối đa +10


Set thần Gaia Silk bao gồm các vật phẩm:

 • Mũ Lụa (+5-10 Nội Lực)
 • Áo Lụa (+5-10 Nội Lực)
 • Quần Lụa (+5-10 Nội Lực)
 • Găng Lụa (+5-10 Nội Lực)
 • Nỏ Vàng (+5-10 Nhanh Nhẹn)

3. Odin Wind Set

Set thần Odin Wind


Thuộc tính set thần Odin Wind khi trang bị từng món:

 • 2 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +15
 • 3 Vật Phẩm : Gia tăng lượng máu +50
 • 4 Vật Phẩm : Gia tăng khả năng tấn công +50


Set thần Odin Wind khi trang bị đầy đủ tăng thêm:

 • Gia tăng nhanh nhẹn +30
 • Gia tăng mana tối đa +50
 • Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%
 • Gia tăng nội lực tối đa +50


Set thần Odin Wind bao gồm các vật phẩm:

 • Mũ Thiên Thanh (+5-10 Nội Lực)
 • Áo Thiên Thanh (+5-10 Nội Lực)
 • Quần Thiên Thanh (+5-10 Nội Lực)
 • Găng Thiên Thanh (+5-10 Nội Lực)
 • Giày Thiên Thanh (+5-10 Nội Lực)

4. Argo Spirit Set

Set thần Argo Spirit


Thuộc tính set thần Argo Spirit khi trang bị từng món:

 • 2 Vật Phẩm : Gia tăng nhanh nhẹn +30


Set thần Argo Spirit khi trang bị đầy đủ tăng thêm:

 • Gia tăng lực tấn công tối đa +30
 • Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +25
 • Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi 5%


Set thần Argo Spirit bao gồm các vật phẩm:

 • Áo Ngọc Bích (+5-10 Nội Lực)
 • Quần Ngọc Bích (+5-10 Nội Lực)
 • Găng Ngọc Bích (+5-10 Nội Lực)

5. Gywen Guardian Set

Set thần Gywen Guardian


Thuộc tính set thần Gywen Guardian khi trang bị từng món:

 • 2 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%
 • 3 Vật Phẩm : Gia tăng nhanh nhẹn 30
 • 4 Vật Phẩm : Gia tăng lực tấn công tối thiểu +20


Set thần Gywen Guardian khi trang bị đầy đủ tăng thêm:

 • Gia tăng lực tấn công tối đa +20
 • Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%
 • Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
 • Gia tăng sức sát thương chí mạng +20
 • Gia tăng tỉ lệ ra đòn có sức sát thương tối đa +20


Set thần Gywen Guardian bao gồm các vật phẩm:

 • Áo Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)
 • Găng Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)
 • Giày Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)
 • Cung Bạc (+5-10 Nhanh Nhẹn)
 • Dây Chuyền Kỹ Năng

6. Aruane Guardian Set

Set thần Aruane Guardian


Thuộc tính set thần Aruane Guardian khi trang bị từng món:

 • 2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương +10
 • 3 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%


Set thần Aruane Guardian khi trang bị đầy đủ tăng thêm:

 • Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +20
 • Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%
 • Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
 • Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%


Set thần Aruane Guardian bao gồm các vật phẩm:

 • Mũ Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)
 • Áo Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)
 • Quần Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)
 • Giày Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)


SET THẦN CỦA ĐẤU SĨ (MAGIC GLADIATOR)

1. Gaion Storm Crow Set

Set thần Gaion Storm Crow


Thuộc tính set thần Gaion Storm Crow khi trang bị từng món:

 • 2 Vật Phẩm : Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%
 • 3 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +15%


Set thần Gaion Storm Crow khi trang bị đầy đủ tăng thêm:

 • Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +15
 • Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
 • Gia tăng độ sức sát thương tối đa +30
 • Sức sát thương phép thuật +20%
 • Gia tăng sức mạnh +30


Set thần Gaion Storm Crow bao gồm các vật phẩm:

 • Áo Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)
 • Quần Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)
 • Giày Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)
 • Dây Chuyền Nước (+5-10 Nội Lực)

2. Muren Storm Crow Set

Set thần Muren Storm Crow


Thuộc tính set thần Muren Storm Crow khi trang bị từng món:

 • 2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +10
 • 3 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +15%


Set thần Muren Storm Crow khi trang bị đầy đủ tăng thêm:

 • Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%
 • Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%
 • Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
 • Gia tăng sức chống đỡ +25
 • Gia tăng sức sát thương cho vũ khí 2 tay +20%


Set thần Muren Storm Crow bao gồm các vật phẩm:

 • Áo Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)
 • Quần Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)
 • Tay Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)
 • Nhẫn Lửa (+5-10 Nội Lực)


SET THẦN CỦA CHÚA TỂ (DARK LORD)

1. Agnis Adamantine Set

Set thần Agnis Adamantine


Thuộc tính set thần Agnis Adamantine khi trang bị từng món:

 • 2 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%
 • 3 Vật Phẩm : Gia tăng sức chống đỡ +40


Set thần Agnis Adamantine khi trang bị đầy đủ tăng thêm:

 • Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +20
 • Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%
 • Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
 • Gia tăng sức sát thương chí mạng +20
 • Gia tăng sức sát thương tối đa +20


Set thần Agnis Adamantine bao gồm các vật phẩm:

 • Mũ Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)
 • Áo Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)
 • Quần Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)
 • Nhẫn Độc (+5-10 Nội Lực)

2. Browii Adamantine Set

Set thần Browii Adamantine


Thuộc tính set thần Browii Adamantine khi trang bị từng món:

 • 2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương +20
 • 3 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +20


Set thần Browii Adamantine khi trang bị đầy đủ tăng thêm:

 • Gia tăng năng lượng +30
 • Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%
 • Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
 • Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%
 • Gia tăng mệnh lệnh +30


Set thần Browii Adamantine bao gồm các vật phẩm:

 • Quần Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)
 • Giày Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)
 • Găng Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)
 • Dây Chuyền Băng (+5-10 Nội Lực)


SET THẦN CỦA THUẬT SĨ (SUMMONER)

1. Crono Red Wing Set

Set thần Crono Red Wing


Thuộc tính set thần Crono Red Wing khi trang bị từng món:

 • 2 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +20%
 • 3 Vật Phẩm : Gia tăng sức chống đỡ +60


Set thần Crono Red Wing khi trang bị đầy đủ tăng thêm:

 • Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +30
 • Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%
 • Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
 • Gia tăng sức sát thương chí mạng +20
 • Gia tăng sức sát thương tối đa +20


Set thần Crono Red Wing bao gồm các vật phẩm:

 • Mũ Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)
 • Quần Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)
 • Găng Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)
 • Nhẫn Ma Thuật (+5-10 Năng Lượng)

2. Semeden Red Wing Set

Set thần Semeden Red Wing


Thuộc tính set thần Semeden Red Wing khi trang bị từng món:

 • 2 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +15%
 • 3 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +25


Set thần Semeden Red Wing khi trang bị đầy đủ tăng thêm:

 • Gia tăng năng lượng 30
 • Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%
 • Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
 • Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%


Set thần Semeden Red Wing bao gồm các vật phẩm:

 • Mũ Hảo Thiên (+5-10 Nội Lực)
 • Áo Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)
 • Găng Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)
 • Giày Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)

 


TỪ KHÓA ĐƯỢC TÌM KIẾM NHIỀU:

DANH SÁCH MU MỚI RA MỚI NHẤT HIỆN NAY THEO BXH