Hướng dẫn nâng cấp item, vật phẩm từ lv1 đến lv15 trong Mu Online

CẤP ĐỘ VẬT PHẨM (ITEM LEVEL) TRONG MU ONLINE LÀ GÌ?

Cấp độ vật phẩm trong Mu Online là gì? - Mu Online
So sánh cấp độ +0 và cấp độ +15


Cấp độ vật phẩm
hay còn gọi là Item Level (Lv) là thước đo sức mạnh của một vật phẩm, có tổng cộng 15 cấp độ vật phẩm trong game Mu Online. Cấp độ vật phẩm càng cao, món đồ càng tăng nhiều sức mạnh, đối với vũ khí thì cấp càng cao thuộc tính tấn công càng mạnh, đối với giáp trụ thì cấp độ càng cao thuộc tính phòng ngự càng mạnh.

Bài viết sẽ hướng dẫn cách nâng cấp vật phẩm từ Lv0 đến Lv15 trong game Mu Online một cách chi tiết và dễ hiểu nhất.

NÂNG CẤP ITEM TỪ LV0 đến LV6 TRONG MU ONLINE

Cấp độ Tỉ lệ thành công nếu sử dụng Bless
Ngọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) - vật phẩm game Mu Online
Tỉ lệ thành công nếu sử dụng Soul
Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul) - vật phẩm game Mu Online
Nếu thất bại
+0 lên +1 100% 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +0
+1 lên +2 100% 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +1
+2 lên +3 100% 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +2
+3 lên +4 100% 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +3
+4 lên +5 100% 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +4
+5 lên +6 100% 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +5

– Sử dụng
Ngọc Ước Nguyện (Jewel of Bless)Ngọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) - Mu Online
để nâng cấp vật phẩm từ Lv0 đến Lv6 với tỉ lệ thành công 100%

– Sử dụng Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul)Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul) - Mu Online
để nâng cấp vật phẩm từ Lv0 đến Lv6b với tỉ lệ thành công 50% (75% nếu vật phẩm có dòng may mắn)

NÂNG CẤP ITEM TỪ LV7 đến LV9 TRONG MU ONLINE

Cấp độ Tỉ lệ thành công nếu sử dụng Bless
Ngọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) - vật phẩm game Mu Online
Tỉ lệ thành công nếu sử dụng Soul
Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul) - vật phẩm game Mu Online
Nếu thất bại
+6 lên +7 Không sử dụng được 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +0
+7 lên +8 Không sử dụng được 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +0
+8 lên +9 Không sử dụng được 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +0

– Sử dụng Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul)Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul) - Mu Online
để nâng cấp vật phẩm từ Lv6 đến Lv9 với tỉ lệ thành công 50% (75% nếu vật phẩm có dòng may mắn)

NÂNG CẤP ITEM TỪ LV9 đến LV15 TRONG MU ONLINE

Cấp độ Số lượng Bless cần
Ngọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) - vật phẩm game Mu Online
Số lượng Soul cần
Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul) - vật phẩm game Mu Online
Số lượng Chao cần
Ngọc Hỗn Nguyên (Jewel of Chaos) - vật phẩm game Mu Online
Tỉ lệ thành công Nếu thất bại
+9 lên +10 Ngọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) - vật phẩm game Mu Online Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul) - vật phẩm game Mu Online Ngọc Hỗn Nguyên (Jewel of Chaos) - vật phẩm game Mu Online 50% (có luck 75%) vật phẩm sẽ biến mất

(nếu không có bùa chao
Bùa kết hợp Chaos - vật phẩm game Mu Online
)

+10 lên +11 Ngọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) - vật phẩm game Mu Online
Ngọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) - vật phẩm game Mu Online
Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul) - vật phẩm game Mu Online
Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul) - vật phẩm game Mu Online
Ngọc Hỗn Nguyên (Jewel of Chaos) - vật phẩm game Mu Online 50% (có luck 70%) vật phẩm sẽ biến mất

(nếu không có bùa chao
Bùa kết hợp Chaos - vật phẩm game Mu Online
)

+11 lên +12 Ngọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) - vật phẩm game Mu Online
Ngọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) - vật phẩm game Mu Online
Ngọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) - vật phẩm game Mu Online
Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul) - vật phẩm game Mu Online
Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul) - vật phẩm game Mu Online
Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul) - vật phẩm game Mu Online
Ngọc Hỗn Nguyên (Jewel of Chaos) - vật phẩm game Mu Online 45% (có luck 70%) vật phẩm sẽ biến mất

(nếu không có bùa chao
Bùa kết hợp Chaos - vật phẩm game Mu Online
)

+12 lên +13 Ngọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) - vật phẩm game Mu Online
Ngọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) - vật phẩm game Mu Online
Ngọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) - vật phẩm game Mu Online
Ngọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) - vật phẩm game Mu Online
Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul) - vật phẩm game Mu Online
Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul) - vật phẩm game Mu Online
Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul) - vật phẩm game Mu Online
Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul) - vật phẩm game Mu Online
Ngọc Hỗn Nguyên (Jewel of Chaos) - vật phẩm game Mu Online 45% (có luck 70%) vật phẩm sẽ biến mất

(nếu không có bùa chao
Bùa kết hợp Chaos - vật phẩm game Mu Online
)

+13 lên +14 Ngọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) - vật phẩm game Mu Online
Ngọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) - vật phẩm game Mu Online
Ngọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) - vật phẩm game Mu Online
Ngọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) - vật phẩm game Mu Online
Ngọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) - vật phẩm game Mu Online
Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul) - vật phẩm game Mu Online
Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul) - vật phẩm game Mu Online
Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul) - vật phẩm game Mu Online
Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul) - vật phẩm game Mu Online
Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul) - vật phẩm game Mu Online
Ngọc Hỗn Nguyên (Jewel of Chaos) - vật phẩm game Mu Online 40% (có luck 65%) vật phẩm sẽ biến mất

(nếu không có bùa chao
Bùa kết hợp Chaos - vật phẩm game Mu Online
)

+14 lên +15 Ngọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) - vật phẩm game Mu Online
Ngọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) - vật phẩm game Mu Online
Ngọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) - vật phẩm game Mu Online
Ngọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) - vật phẩm game Mu Online
Ngọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) - vật phẩm game Mu Online
Ngọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) - vật phẩm game Mu Online
Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul) - vật phẩm game Mu Online
Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul) - vật phẩm game Mu Online
Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul) - vật phẩm game Mu Online
Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul) - vật phẩm game Mu Online
Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul) - vật phẩm game Mu Online
Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul) - vật phẩm game Mu Online
Ngọc Hỗn Nguyên (Jewel of Chaos) - vật phẩm game Mu Online 40% (có luck 65%) vật phẩm sẽ biến mất

(nếu không có bùa chao
Bùa kết hợp Chaos - vật phẩm game Mu Online
)

Bảng nâng cấp vật phẩm từ Lv9 đến Lv15:

– Nâng cấp lên cấp độ +10: cần 1 chao + 1 bless + 1 soul (tỉ lệ 50% – có luck 75%)

– Nâng cấp lên cấp độ +11 : cần 1 chao + 2 bless + 2 soul (tỉ lệ 50% – có luck 70%)

– Nâng cấp lên cấp độ +12 : cần 1 chao + 3 bless + 3 soul (tỉ lệ 45% – có luck 70%)

– Nâng cấp lên cấp độ +13 : cần 1 chao + 4 bless + 4 soul (tỉ lệ 45% – có luck 65%)

– Nâng cấp lên cấp độ +14 : cần 1 chao + 5 bless + 5 soul (tỉ lệ 40% – có luck 65%)

– Nâng cấp lên cấp độ +15 : cần 1 chao + 6 bless + 6 soul (tỉ lệ 40% – có luck 65%)

– Khi cấp độ vật phẩm đạt +15, vật phẩm sẽ phát sáng óng ánh.

Các bước thực hiện để nâng cấp vật phẩm từ Lv9 lên Lv15:

  • Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100)
    NPC Chaos Goblin tại Noria - NPC ép đồ - Mu Online
  • Chọn mục ” Kết Hợp Bình Thường
  • Đặt vật phẩm cần nâng cấp và số lượng ngọc cần thiết. Sau đó bấm ” Kết Hợp

Kết hợp bình thường - Mu Online


TỪ KHÓA ĐƯỢC TÌM KIẾM NHIỀU:

DANH SÁCH MU MỚI RA MỚI NHẤT HIỆN NAY THEO BXH